Внатрешна организација

од admin_kult

ПОСЕБНИ СОВЕТНИЦИ

ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ

Сектор за следење, развој и логистичка поддршка

1.1.  Одделение за логистичка поддршка

1.2.  Одделение за државни награди

Сектор за дејности од областа на културата и уметноста

2.1.  Одделение за драмска и филмска дејност

2.2.  Одделение за центри на културата, фолклор и музичко-сценска дејност

2.3.  Одделение за визуелни уметности, архитектура и дизајн

2.4.  Одделение за креативни индустрии и интердисциплинарни проекти

Сектор за издавачка дејност (Сектор за книга)

3.1.Одделение за литература и издавачката дејност

3.2.Одделение за стратешко планирање, развој, анализи, истражување и унапредување на издавачката дејност во Република Северна Македонија

Сектор за заштита на културното наследство

4.1. Одделение за библиотечна дејност

4.2. Одделение за музејска дејност и заштита на нематеријално културно наследство

4.3  Одделение за недвижно културно наследство и заштита на аудиовизуелни добра

Сектор за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО на Република Северна Македонија

5.1. Одделение за билатерална соработка

5.2. Одделение за мултилатерална соработка и соработка со УНЕСКО на Република Северна Македонија

5.3. Одделение за координација на културната соработка со Народна Република Кина и земјите од Централна и Источна Европа (16+1)

Сектор за европски интеграции

6.1. Одделение за Креативна Европа на ЕУ – потпрограма Култура

6.2. Одделение за координирање на ИПА проекти и друг вид странска помош

Сектор за финансиски прашања

7.1. Одделение за буџетска координација

7.2. Одделение за буџетска контрола

7.3. Одделение за сметководство и плаќања

Сектор за општи работи

8.1. Одделение за административно-имотни и архивски работи

8.2. Одделение за информатика

Сектор за јавни набавки

9.1. Одделение за спроведување на јавни набавки

9.2. Одделение за следење и реализација на доделени договори за јавни набавки

Сектор за инвестициони работи

10.1. Одделение за следење и реализација на инвестициони објекти

10.2. Одделение за инвестиции и осигурување

Сектор за нормативно-управни работи и за авторското право и сродните права

11.1. Одделение за нормативни работи

11.2. Одделение за управни работи

11.3. Одделение за авторското право и сродните права

Сектор за управен и инспекциски надзор

12.1. Одделение за инспекциски надзор

12.2. Одделение за управен надзор и надзор над наменско користење на буџетски средства

Одделение за внатрешна ревизија
Одделение за стратешко планирање, креирање политики и следење
Одделение за управување со човечки ресурси

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе