Јавни набавки

од Ministerstvo za kultura

Планирани набавки

Објавени огласи

Склучени договори

Реализирани договори

 1. Годишен план за јавни набавки за 2019 година на Министерството за култура
 2. Измена и доплнување на Годишен план за јавни набавки за 2019 година на Министерството за култура
 3. Консулидиран – Пречистен Годишниот план за јавни набавки за 2019 година на Министерството за култура
 4. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет:
  – Новинска агенција за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 5. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет:
  – Авторска агенција за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 6. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет  – Набавка на гориво за моторните возила на Министерството за култура за период од (1) една година
 7. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Прилог измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка
 8. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на услуги за задолжителен систематски преглед со дополнителни здравствени услуги 
 9. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на услуга за осигурување на имот – објекти и опрема на Националните установи 
 10. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Изработка на 
 11.  Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на услуги за задолжителен системски преглед со дополнителни здравствени услуги
 12. Линк за објавен оглас на ЕСЈН во печатени медиуми за потребите на Министерството за култура за период од 2 години
 13. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Изработка и техничко одржување на веб платформа
 14. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Сервисирање на моторни возила на Министерството за култура за период од 1 година
 15. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на канцелариски мебел
 16. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 17. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Изведба на молеро – фарбарски и столарски работи
 18. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Услуги за организирање на Четвртиот форум за културна соработка меѓу Народна Република Кина и земјите од Централна и Источна Европа
 19. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Објавување на огласи во печатени медиуми“
 20. Линк за објавен договор на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Изработка и техничко одржување на веб платформа
 21. Линк од склучена Рамковна спогодба за Сервисирање на службени моторни возила 
 22. Известување за склучен договор набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 23. Известување за склучен договор набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 24. Известување за склучен договор набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 25. Известување за склучен договор набавка на канцелариски мебел
 26. Известување за склучен договор изведба на молеро – фарбарски и столарски работи
 27. Известување за склучен договор Услуги за организирање на Четвртиот форум за културна соработка меѓу Народна Република Кина и земјите од Централна и Источна Европа
 28. Известување за склучен договор Обезбедување на услуги за изработка на дипломи , папки за дипломи , плакети и кутии за државните награди за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 29. Поедноставена отоворена постапка Обезбедување на услуги за изработка на дипломи, папки за дипломи, плакети и кутии за државните награди за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 30. Поедноставена отоврена постапка Изведба на дополнителни системи за ладење во техничките простории во објект Македонска Филхармонија
 31. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 32. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 33. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Сервисирање на фотокопири , компјутери и печатачи за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 34. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 35. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 36. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 37. Известување за склучен договор Сервисирање на фотокопири , компјутери и печатачи за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 38. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА
 39. Поедноставена отворена постапка Обезбедување на услуги од Авторска агенција  
 40. Поедноставена отворена постапка Обезбедување на услуги од Авторска агенција
 41. Поедноставена отоврена постапка Набавка на гориво за моторни возила на Министерството за култура за период од 1 година
 42. Известување за склучен договор Обезбедување на услуги за вршење на превод за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 43. Известување за склучен договор Сервисирање на компјутери , преносни компјутери (лаптопи) и печатачи за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 44. Известување за склучен догвор Сервисирање на компјутери , преносни компјутери (лаптопи) и печатачи за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 45. Поедноставена отворена постапка Набавка на услуга за Осигурување на имот – објекти и опрема на Националните установи од областа на културата и Министерството за култура за период од 1 година
 46. Набавки од мала вредност – Набавка на услуги од новинска агенција за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 47. Известување за склучен договр Набавка на гориво за моторни возила на Министерството за култура за период од 1 година
 48. Известување за склучен договор Набавка на електрична енергија
 49. Известување за склучен договр Набавка на елекрична енергија
 50. Известување за склучен договр Набавка на услуга за Осигурување на имот – објекти и опрема на Националните установи од областа на културата и Министерството за култура за период од 1 година
 51. Известување за склучен договр Набавка на стоки – медицински ракавици и Заштитни маски за една употреба за потребите на Министерството за култура
 52. Известување за склучен договор Набавка на стоки – медицински ракавици и Заштитни маски за една употреба за потребите на Министерството за култура
 53. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет  – Набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 54. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Обезбедување на услуги за изработка на дипломи, папки за дипломи, плакети и кутии за државните награди за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 55. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет- Сервисирање на моторни возила на Министерството за култура за период од 1 година
 56. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Сервисирање на моторни возила на Министерството за култура за период од 1 година
 57. Известување за склучен договор Обезбедување на услуги за изработка на дипломи , папки за дипломи , плакети и кутии за државните награди за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 58. Известување за склучен договор Набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 59. Известување за склучен договор Набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 60. Известување за склучен договор Набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 61. Известување за склучен договор Сервисирање на моторни возила на Министерството за култура за период од 1 година
 62. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Сервисирање на фотокопири , компјутери , преносни компјутери (лаптопи) и печатачи за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 63. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА ЗА 2021 ГОДИНА
 64. ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА СО ПРИЛОГ ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
 65.  ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА СО ПРИЛОГ ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 2
 66. Поедноставена отворена постапка Набавка на сервер и информатичка опрема
 67. Набавка од мала вредност Обезбедување на консултантски услуги за транзиција и имплементација на воведниот систем за управување со квалитет ИСО  9001:2008 во повисок стандард согласно барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015
 68. Набавка од мала вредност Сервисирање на компјутери , преносни компјутери (лаптопи) и печатачи за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 69. Известување за склучен договор Сервисирање на фотокопири , компјутери , преносни компјутери (лаптопи) и печатачи за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 70. Поедноставена отворена постапка Обезбедување на услуги од Авторска агенција
 71. Набавка од мала вредност Набавка на услуги за изработка на аудио – визуелни спотови , веб –  анимации , и видео – изложба за животот и делото на Блаже Конески (2021 – година во чест на Блаже Конески)
 72. Известување за склучен договор за Консултантски услуги за транзиција/имплементација на воведениот систем за управување со квалитет ИСО 9001:2008 во повисок стандард согласно барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015
 73. Поедноставена отворена постапка Набавка на сервер и информатичка опрема
 74. Поедноставена отворена постапка Изведба на работи за дополнителни системи за ладење во техничките простории во објект на НУ Национална Филхармонија Скопје
 75. Известување за склучен договор Сервисирање на компјутери , преносни компјутери (лаптопи) и печатачи за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 76. Известување за склучен договор Набавка на сервер и информатичка опрема
 77. Поедноставена отворена постапка Обезбедување на услуги за вршење на превод за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 78. ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И ПОДГОТОВКА , СКЛУЧУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОГОВОРИТЕ/РАМКОВНИТЕ СПОГОДБИ СКЛУЧЕНИ ПО СПРОВЕДЕНИ ПОСТАПКИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 
 79. Известување за скучен договор Набавка на услуги за изработка на аудио – визуелни спотови , веб анимации и видео  – изложба за животот и делото на Блаже Конески (2021 – година во чест на Блаже Конески)
 80. Известување за склучен договор Обезбедување на услуги од Авторска агенција
 81. Поедноставена отворена постапка Изведба на завршни градежни и градежно занаетски работи за објект театар Велес
 82. Линк за планирани набавки
 83. Линк за објавени огласи
 84. Линк за склучени договори
 85. Линк за реализирани договори
 86. Набавка од мала вредност Набавка на услуги од Новинска агенција за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 87. Поедноставена отворена постапка Набавка на електрична енергија
 88. Известување за склучен договор Набавка на сервер и информатичка опрема
 89. Известување за склучен договор Набавка на гориво за моторните возила на Министерството за култура за период од 1 година
 90. Известување за склучен договор Обезбедување на услуги за вршење на превод за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 91. Поедноставена отворена постапка Набавка на сервер и информатичка опрема – Мултифункциски принтери и скенери
 92. Поедноставена отворена постапка Изведба на завршни градежни и градежно занаетски работи за објект театар Велес
 93. Поедноставена отворена постапка Набавка на услуги за осигурувања на имот – објекти и опрема на Националните установи од областа на културата и Министерството за култура за период од 1 година
 94. Поедноставена отворена постапка Изведба на работи за дополнителни системи за ладење во техничките простории во објект на НУ Национална Филхармонија Скопје
 95. Поедноставена отворена постапка Проектантски услуги за изработка на проектно – техничка документација на ниво на Основен проект за реконструкција на објекти од областа на културата со вклучена ревизија
 96. Известување за склучен договор Набавка на услуги за осигурувања на имот – објекти и опрема на Националните установи од областа на културата и Министерството за култура за период од 1 година
 97. Поедноставена отворена постапка Набавка на сервер и информатичка опрема – Мултифункциски принтери и скенери
 98. Известување за склучен договор Изведба на работи за дополнителни системи за ладење во техничките простории во објект на НУ Национална Филхармонија Скопје
 99. Известување за склучен договор за Изведба на завршни градежни и градежно занаетски работи за објект театар Велес:
 100. Набавка од мала вредност Задолжителен систематски преглед со дополнителни здравствени услуги за вработените во Министерството за култура
 101. Набавка од мала вредност Обезбедување на услуги за изработка на дипломи , папки за дипломи , плакети и кутии за државните награди за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 102. Известување за склучен договор Набавка на сервер и информатичка опрема – Мултифункциски принтери и скенери
 103. Поедноставена отворена постапка  – Проектантски услуги за изработка на проектно – техничка документација на ниво на Основен проект за реконструкција на објекти од областа на културата со вклучен проектантски надзор
 104. Известување за склучен договор Задолжителен систематски преглед со дополнителни здравствени услуги за вработените во Министерството за култура
 105. Линк од објавен оглас за ј.н со предмет: Набавка на услуги – избор на правен субјект за сертификација на имплементиран систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2015 за потребите на министерството за култура
 106. Поедноставена отворена постапка – Објавување на огласи во печатени медиуми за потребите на Министерството за култура за период од 2 години
 107. Известување за склучен договор Набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 108. Известување за склучен договор Набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 109. Известување за склучен договор Набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 110. Известување за склучен договор Набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 111. Известување за склучен договор Набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 112. Поедноставена отворена постапка – Сервисирање на моторни возила на Министерството за култура за период од 1 година
 113. Известување за склучен договор Избор на правен субјект за сертификација на имплементиран Систем за менаџмен со квалитет ИСО 9001:2015 за потребите на Министерството за култура
 114. Поедноставена отворена постапка Обезбедување на услуги од Авторска агенција
 115. Поедноставена отворена постапка_Набавка на гориво за моторни возила на Министерството за култура 
 116. Набавка од мала вредност Ревизија на проектно – техничка документација на ниво на Основен проект за реконструкција на објекти од областа на културата
 117. Известување за склучен договор Обезбедување на услуги од Авторска агенција
 118. Набавка од мала вредност Обезбедување на услуги за вршење на превод за потребите на Министерството за култура 
 119. Набавка од мала вредност Набавка на услуги од новинска агенција за потребите на Министерството за култура
 120. Годишен план за јавни набавки 2022 на Министерството за култура
 121. Годишен план за јавни набавки 2023 на Министерството за култура
 122. Годишен план за јавни набавки 2024 на Министерството за култура
 123. Одлука за изменување и дополнување на годишен план за јавни набавки во 2024 година на Министерството за култура

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе