Правилници

од Ministerstvo za kultura
 1. ОРГАНОГРАМ
 2. КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА КУЛТУРАТА
 3. ИСПРАВКА НА КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА КУЛТУРАТА
 4. П Р А В И Л Н И К ЗА СООДВЕТНОСТА НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОПИСОТ НА СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА НА СПОМЕНИЧКАТА ДЕЈНОСТ И НЕПОСРЕДНАТА ЗАШТИТА ВО ДЕЈНОСТИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
 5. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИКПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА И ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТОТ
  ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИТЕ И ОДЗЕМЕНИТЕ ЛЕКТОРСКИ ЛИЦЕНЦИ КАКО И НА ЛЕКТОРСКИТЕ ЛИЦЕНЦИ КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/18)
  ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/18)
  ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА И ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТОТ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/18)
  ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕКТОРСКАТА ЛИЦЕНЦА („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/18)
 6. Правилник за заштитено внатрешно пријавување
 7. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВАА ОД ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ
  – ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА РЕВИЗИЈА НА МУЗЕЈСКИТЕ ПРЕДМЕТИ
  – П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ВЛЕЗНАТА КНИГА, КНИГАТА НА ИНВЕНТАР, ИЗЛЕЗНА КНИГА, КАРТОТЕКАТА И ДРУГИТЕ ВИДОВИ НА МУЗЕЈСКА ЕВИДЕНЦИЈА И МУЗЕЈСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  – П Р А В И Л Н И К ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ НА МУЗЕИТЕ, ЗА НИВНАТА РАБОТА, ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА МУЗЕЈСКИТЕ ПРЕДМЕТИ И МУЗЕЈСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  – ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА МУЗЕЈ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕУСЛОВИ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА МУЗЕЈОТ
  – ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
  – ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МИСЛЕЊЕ ЗА СТРУЧНА ПРОЦЕНА НА ОРГИНАЛНОСТА НА УМЕТНИЧКИТЕ И ДРУГИТЕ ПРЕДМЕТИ
  – ПРАВИЛНИК ЗА СООДВЕТНОСТА НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОПИСОТ НА СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА НА МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ,ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗБОР И РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА, НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ,НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ИЗБОР, ОДНОСНО РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА БОДОВИТЕ ЗА ИЗБОР, ОДНОСНО РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА
  – П Р А В И Л Н И К ЗА РЕГИСТАРОТ НА МУЗЕЈСКИТЕ КОПИИ, ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ НА МУЗЕЈСКАТА КОПИЈА, ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА КОМЕРЦИЈАЛНАТА КОПИЈА И РЕПРОДУКЦИЈАТА НА МУЗЕЈСКИТЕ ПРЕДМЕТИ
 8. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
  – ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
  – ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА КУЛТУРА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ И ИЗГЛЕДОТ НА ЗНАКОТ НА ИНСПЕКЦИСКАТА СЛУЖБА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА
  – П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА САМОСТОЈНИТЕ УМЕТНИЦИ, УСТАНОВИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА,  ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА И ЗА ОБЈЕКТИТЕ ЗА КУЛТУРА И ОПРЕМАТА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
  – П Р А В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ, ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОВОЛНИ УСЛОВИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ, НА САМОСТОЈНИТЕ УМЕТНИЦИ
  – ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА
  – ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА ВО ВРШЕЊЕТО ОДДЕЛНА ДЕЈНОСТ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ДО МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА
  – ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ШТО ТРЕБА ДА БИДАТ СОДРЖАНИ ВО ПРОГРАМИТЕ И ПРОЕКТИТЕ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА
  – ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ ОДНОСНО ПРОЕКТИТЕ ПО ОДДЕЛНИ ДЕЈНОСТИ ВО КУЛТУРАТА
  – КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА КУЛТУРА
  – КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КУЛТУРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  – О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА
  – О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД  ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА
 9. П Р А В И Л Н И К ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА ОЦЕНА НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФИЛМСКИ ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ  
 10. П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ФИЛМОВИТЕ, ЗА ОБЛИЦИТЕ НА АКУСТИЧНО И ВИЗУЕЛНО ПРИКАЖУВАЊЕ НА КАТЕГОРИЈАТА НА ФИЛМОВИТЕ И ЗА ВРЕМЕНСКИТЕ ПЕРИОДИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖУВААТ ФИЛМОВИТЕ ШТО МОЖАТ ШТЕТНО ДА ВЛИЈААТ ВРЗ ФИЗИЧКИОТ, ПСИХИЧКИОТ И МОРАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ДЕЦАТА И НАЈМЛАДИТЕ
 11. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ ЗА ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ 
 12. П Р А В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ НА МЕМОРИЈАЛНИТЕ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈАТА
 13. ПРАВИЛНИК ЗА СООДВЕТНОСТА НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОПИСОТ НА СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ, ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗБОР И РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА, НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ,НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ИЗБОР, ОДНОСНО РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА БОДОВИТЕ ЗА ИЗБОР, ОДНОСНО РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА
 14. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
  – ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
  – ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
 15. ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТНА КОПИИ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОБРА И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ НА КОПИЈАТА НА БИБЛИОТЕЧНОТО ДОБРО
 16. ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК СОРАБОТА НА БИБЛИОТЕКА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТНА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАТА
 17. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА БИБЛИОТЕЧНИОТ ФОНД И НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 18. ПРАВИЛНИК ЗА СТРУЧНИ ЗВАЊА
 19. ПРАВИЛНИК ЗА  ПРЕКРШОЧЕН НАЛОГ
 20. ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА КИНОТЕКА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА КИНОТЕКАТА
 21. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ВЛЕЗНАТА КНИГА, КНИГАТА НА ИНВЕНТАРОТ, ИЗЛЕЗНАТА КНИГА, КАРТОТЕКАТА И НА ДРУГИТЕ ВИДОВИ ЕВИДЕНЦИЈА НА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА И НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА
 22. ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ НА КИНОТЕКИТЕ, ЗА НИВНАТА РАБОТА, ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЗА ЧУВАЊЕ НА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА
 23. ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА, ВИДОТ И ФОРМАТОТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ КОИ СЕ ДОСТАВУВААТ ДО КИНОТЕКАТА НА МАКЕДОНИЈА КАКО  ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРИМЕРОК
 24. Правилник за соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во областа на библиотечната дејност, програмата за полагање на стручен испит, формата и содржината на обрасците на барањата на избор и реизбор во стручни звања, начинот на полагање на стручниот испит,начинот на вршење избор,односно реизбор во стручни звања и начинот на утврдување на бодовите за избор односно реизбор во стручни звања
 25. Правилник за утврдување на критериумите за доделување месечни надоместоци од средства од Буџетот на Република Македонија за придонесите за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и за персоналниот данок на доход на самостојните уметници
 26. ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА
  Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор(“Сл. весник на Република Македонија” бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018), министерот за култура донесе – ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура – ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура  – ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култураПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура– ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култураПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура

  – ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура

  – ПРАВИЛНИК За изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура

  – ПРАВИЛНИК За изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура

  ПРАВИЛНИК За изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура 

  – ПРАВИЛНИК За изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура

  ПРАВИЛНИК За изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура

  ПРАВИЛНИК За изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура 

  ПРАВИЛНИК За изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура

  ПРАВИЛНИК За изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура

  –  ПРАВИЛНИК За изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на роботните места во Министерството за култура

  ПРАВИЛНИК За изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура

   ПРАВИЛНИК За изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура 

  – ПРАВИЛНИК За изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура

  – ПРАВИЛНИК За изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура

  – ПРАВИЛНИК За изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура  

  Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за култура 

  Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор (“Сл. весник на Република Македонија” бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016), министерот за култура  на ден _______.2018 година донесе

  ПРАВИЛНИК за измена и дополна на Правилникот за внатрешна организација и работа на Министерството за култура

  ПРАВИЛНИК за измена и дополна на Правилникот за внатрешна организација и работа Министерство за култура

  ПОСЕБНИ СОВЕТНИЦИ

  – НАДВОРЕШНИ  СОРАБОТНИЦИ СТРУЧНО СОВЕТОДАВНИ ЛИЦА

 27. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗДАВАЧКАТА ПРОДУКЦИЈА НА ИЗДАВАЧОТ
  – ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗДАВАЧКАТА ПРОДУКЦИЈА НА ИЗДАВАЧОТ
  – PDF документ ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗДАВАЧКАТА ПРОДУКЦИЈА НА ИЗДАВАЧОТ
 28. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗДАВАЧКАТА ПРОДУКЦИЈА НА ИЗДАВАЧОТ
 29. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТO ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРДЕН БРОЈ ЗА КНИГИ (ISBN), НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТO ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРДЕН БРОЈ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И КОНТИНУИРАНИ ИЗВОРИ (ISSN) И НА ОБРАЗЕЦОТ
 30. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА CIP-ЗАПИС („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 46/15)
   ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА CIP-ЗАПИС („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/15)
  – Барање за издавање на CIP-запис PDF
  – Барање за издавање на CIP-запис Word
 31. ПРАВИЛНИК ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА
  – Врз основа на член 10-б став (2) од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10 и 187/13), министеротза култура, донесе:
  ПОДИГНИ ДОКУМЕНТ „ПРАВИЛНИК ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА“
  – Правилник за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за добивање на лекторска лиценца („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/15)
 32. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕКТОРСКАТА ЛИЦЕНЦА
  – ПОДИГНИ „ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕКТОРСКАТА ЛИЦЕНЦА“
  – Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадените, одземените и продолжените лекторски лиценци, како и лекторските лиценци кои престанале да важат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/15)
 33. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ЗА 2015 ГОДИНА
 34. Закон за културата
 35. Правилник за формата и содржината на образецот на барање за исполнување на посебните услови за работа во вршењето одделна дејност од областа на културата и за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните
  Документ
  – Барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за работа
  – Барање за исполнување на посебните услови за работа во вршењето одделна дејност од областа на културата
 36. Правилник за формата и содржината на образецот на барање за почеток со работа на Музеј и за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на Музејот
  – Документ
  – Барање за почеток со работа на музеј
  – Барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на музеј
 37. Правилник за формата и содржината на Образецот на барање за почеток со работа на Кинотека и за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на Кинотеката
  – Документ
  – Барање за почеток со работа на кинотека
  – Барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на кинотека
 38. Правилник за формата и содржината на образецот на барање за почеток со работа на Библиотека и за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на Библиотеката
  – Документ
  – Барање за почеток со работа на библиотека
  – Барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на библиотека
 39. ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАШТИТНО – КОНЗЕРВАТОРСКИТЕ ОСНОВИ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе