Почитувани,
Министерството за култура денеска (11 март) на својата веб-страница ги објави финалните резултати од Годишните конкурси за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2019 година.
По првично објавените резултати, откако беа увидени формални недостатоци во документацијата на дел од пријавите и во согласност со Законот за општа управна постапка (член 39 став 3) на апликантите им се даде можност во соодветен рок да достават дополнителни појаснувања и документација за нив. Исто така, беше извршен и детален преглед на бодовите за секоја ставка од конкурсите, а беа одржани и средби со дел од културните оператори.
Повторното разгледување на пријавите беше извршено согласно принципите на професионалност, разновидност и креативност, следејќи го гласот на културните работници и професионалци.
Во согласност со член 65 став (5) од Законот за културата, по добиеното решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Жалбата не го одлага извршувањето.
Министерството за култура ќе склучи договор за финансирање проект од национален интерес во културата со субјектите кои се носители на прифатените проекти. Министерството за култура е отворена институција за сите граѓани, која е во фаза на изготвување е нов закон за остварување на јавниот интерес во културата, за кој досега се одржани две јавни дебати. Со цел во иднина да се избегнат недоразбирањата или недостатоците при јавните конкурси, како и начинот на бодувањето и моделите на финансирање на проектите во културата, културните оператори можат да дадат свој придонес во изготвувањето на нов современ закон за култура со кој овој ресор ќе ги добие сите потребни системски решенија за кои се залага и се во интерес на културната јавност во државата.
До донесување на новиот закон, Министерството за култура со иницијативата „Културата е насловна страница на секое општество“ во чиј состав се повеќе невладини здруженија од областа на културата, формираа работна група која ќе работи на измени и дополнувања на актуелниот закон во делот на моделите за финансирање и на критериумите за оценување.
Со почит,
Министерство за култура
 ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И ЛИТЕРАТУРА
МУЗИЧКА И МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ
ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН
ДРАМСКА ДЕЈНОСТ
ФОЛКЛОРНА И СЦЕНСКО -УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЈНОСТ
БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ
МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ И ЗАШТИТА НА НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ДОБРА
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И СОРАБОТКА СО УНЕСКО
ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ И КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ