Извештаи и други документи

од admin_kult

Подобрување на пристапноста до објектите на културните установи и обезбедување на пристапни информации за лицата со попреченост

Годишен извештај за реализирани цели, проекти и други активности во Министерството за култура од делокругот на младите за 2021 година

Завршна сметка за 2021 година на НУ Албански театар за деца и млади Скопје

Завршна сметка за 2023 година на НУ Албански театар за деца и млади Скопје 603

Завршна сметка за 2023 година на НУ Албански театар за деца и млади Скопје 787

ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Годишен  извештај за  спроведување на еднаквите мoжности  за 2018 година

Годишен  извештај за  спроведување на еднаквите мoжности  за 2019 година

Годишен  извештај за  спроведување на еднаквите мoжности  за 2020 година

Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер – 2020 година

Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер – 2021 година

Извештај за работата на Министерството за култура во 2019 година

Извештај за работата на Министерството за култура во 2020 година

Извештај за работата на Министерството за култура во 2021 година

Извештај за работата на Министерството за култура во 2022 година

Извештај за работата на Министерството за култура во 2023 година

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2017 година

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2018 година

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2019 година

Извештај за работата на секторот за управен и инсекциски надзор на Министерството за култура за периодот јануари – јуни 2020 година

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА

Преглед на културната политика на Република Северна Македонија

Cultural Policy Review of the  Republic of North Macedonia

ПРАШАЊА ЗА СТРУЧНИ ИСПИТИ

Прашања од Законот за аудиовизуелните добра („Сл. весник на РМ“ бр. 103/08, 47/11, 51/11 , 154/15 и 39/16)

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИЗБОР ВО
ИЗБОРНОТО СТРУЧНО ЗВАЊЕ ВИШ БИБЛИОТЕКАР 1

ПРАШАЊА ЗА ИСПИТОТ ЗА ВИШ КОНЗЕРВАТОР И ВИШ ДОКУМЕНТАТОР

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ЗАШТИТЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Национален регистар на објекти кои се заштитено културно наследство

РОДОВО БУЏЕТИРАЊЕ

Извештај за родово одговорно буџетирање на Министерството за култура за 2023 година

Годишeн извештај за спроведување на еднаквите можности за 2021 година

Родово буџетска изјава на Министерството за култура за 2021 година

Извештај за родово одговорно буџетирање на Министерството за култура за 2021 година

Извештај за родово одговорно буџетирање на Министерството за култура за 2020 година

Извештај за родово одговорно буџетирање 2019

Извештај за родово одговорно буџетирање 2018

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

Министерството за култура се стекна со ИСО-сертификат

БУЏЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 10 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 -10 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 10 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 10 2019

Даночен биланс 2019

Сектор за финасиски прашања – завршна сметка 637 -12 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 12 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 12 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 12 2019

Даночен биланс 2019

Ребаланс на Буџет 18001  – 2020

Ребаланс на Буџет 18010  – 2020

Буџет 18010 – 2021

Буџет 18001 – 2021

Буџет 18001 – 2021

Финансиски извештај

Финансиски извештај

Буџет 18001 – 2022

Буџет 18010 – 2022

Буџет 18001 – 2023

Буџет 18010 – 2023

Буџет 18001 – 2024

Буџет 18010 – 2024

УПАТСТВА

Упатство за начинот на користење , управување и одржување на службените моторни возила со кои располага Министерството за култура

Упатство за начинот на користење , управување ,одржување , чување и евидентирање на службените моторни возила со кои располага Министерството за култура

Упатство за начинот на користење на безготовинските картички за гориво

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе