RAPORT DHE DOKUMENTE TJERA

од admin_kult

Подобрување на пристапноста до објектите на културните установи и обезбедување на пристапни информации за лицата со попреченост

Годишен извештај за реализирани цели, проекти и други активности во Министерството за култура од делокругот на младите за 2021 година

Завршна сметка за 2021 година на НУ Албански театар за деца и млади Скопје

ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер – 2020 година

Извештај за работата на Министерството за култура во 2021 година

Извештај за работата на Министерството за култура во 2020 година

Извештај за работата на Министерството за култура во 2019 година

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2017 година

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2018 година

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2019 година

Извештај за работата на секторот за управен и инсекциски надзор на Министерството за култура за периодот јануари – јуни 2020 година

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА

Преглед на културната политика на Република Северна Македонија

Cultural Policy Review of the  Republic of North Macedonia

ПРАШАЊА ЗА СТРУЧНИ ИСПИТИ

Прашања од Законот за аудиовизуелните добра („Сл. весник на РМ“ бр. 103/08, 47/11, 51/11 , 154/15 и 39/16)

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИЗБОР ВО
ИЗБОРНОТО СТРУЧНО ЗВАЊЕ ВИШ БИБЛИОТЕКАР 1

ПРАШАЊА ЗА ИСПИТОТ ЗА ВИШ КОНЗЕРВАТОР И ВИШ ДОКУМЕНТАТОР

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ЗАШТИТЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Национален регистар на објекти кои се заштитено културно наследство

РОДОВО БУЏЕТИРАЊЕ

Родово буџетска изјава на Министерството за култура за 2021 година

Извештај за родово одговорно буџетирање на Министерството за култура за 2020 година

Извештај за родово одговорно буџетирање 2019

Извештај за родово одговорно буџетирање 2018

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

Министерството за култура се стекна со ИСО-сертификат

БУЏЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 10 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 -10 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 10 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 10 2019

Даночен биланс 2019

Сектор за финасиски прашања – завршна сметка 637 -12 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 12 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 12 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 12 2019

Даночен биланс 2019

Ребаланс на Буџет 18001  – 2020

Ребаланс на Буџет 18010  – 2020

Буџет 18010 – 2021

Буџет 18001 – 2021

Буџет 18001 – 2021

Финансиски извештај

Финансиски извештај

УПАТСТВА

Упатство за начинот на користење , управување и одржување на службените моторни возила со кои располага Министерството за култура

Упатство за начинот на користење , управување ,одржување , чување и евидентирање на службените моторни возила со кои располага Министерството за култура

Упатство за начинот на користење на безготовинските картички за гориво

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе