KONKURSE VJETORE PËR FINANCIM TË PROJEKTEVE ME INTERES NACIONAL NË SFERA TË CAKTUARA DHE AKTIVITETE TË KULTURËS PËR VITIN 2023

од admin_kult

INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

Ministria e Kulturës në konkurset vjetore për financim të projekteve me interes nacional në sfera të caktuara dhe aktivitete të kulturës për vitin 2023 (në tekstin e mëtejshëm: konkurset vjetore) do të mbështesë projekte të cilët janë në funksion të zhvillimit, promovimit dhe afirmimit të kulturës në Republikën e Maqedonisë së Veriut në veprimtaritë dhe sferat vijuese:

  • arte vizuale, arkitekturë dhe dizajn;
  • veprimtaria  e dramës;
  • mbrojtja e trashëgimisë kulturore (veprimtaria muzeore dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore jomateriale, veprimtaria bibliotekare, mbrojtja e trashëgimisë së paluajtshme dhe mbrojtja e të mirave audiovizuale)
  • projekte interdisiplinare;
  • literaturë dhe veprimtari botuese;
  • manifestime dhe festivale nga sfera e kulturës;
  • veprimtari muzikore dhe skeniko-muzikore;
  • bashkëpunim ndërkombëtar;
  • folklor.

Pjesë përbërëse e konkurseve vjetore janë fletëparaqitjet për projekte në sfera dhe aktivitete të caktuara.

1. PJESËMARRJE NË KONKURSET VJETORE

Të drejtë për pjesëmarrje në konkurset vjetore kanë personat juridikë dhe fizikë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Me persona juridikë nënkuptohen institucionet nga fusha e kulturës (lokale ose private), njësitë e vetëqeverisjes lokale, shoqatat, shoqëritë, shoqëritë tregtare, tregtarë individualë dhe personat e tjerë juridikë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut në pajtim me ligjin.

Personat juridikë dhe fizikë që kanë pasur projekte të mbështetura nga Ministria e Kulturës në vitet e kaluara duhet t’i kenë përmbushur të gjitha detyrimet në përputhje me marrëveshjet e lidhura me Ministrinë e Kulturës. Fletëparaqitjet e dorëzuara në konkurset vjetore nga persona juridikë dhe fizikë të cilët nuk i kanë përmbushur të gjitha detyrimet në përputhje me marrëveshjet e lidhura me Ministrinë e Kulturës, nuk do të shqyrtohen.

Projektet që do të realizohen gjatë vitit 2023 detyrimisht duhet të zbatohen në pajtim me aktet që përcaktojnë rekomandimet parandaluese, masat e përkohshme, masat e urdhëruara, protokollet e dedikuara, planet dhe algoritmet për veprim në mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga sëmundja infektive KOVID – 19 të shkaktuara nga virusi SARS-CoV-2, rastet dhe periudhat kohore të aplikimit të tyre, të miratuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministria e Shëndetësisë.

Në konkurset vjetore NUK marrin pjesë institucionet nacionale nga fusha e kulturës.

Personat juridikë, me përjashtim të institucioneve lokale, mund të konkurrojnë më së shumti  në 2 (dy) sfera, me më së shumti 2 (dy) projekte në secilën sferë, respektivisht një person i njëjtë juridik mund të paraqes gjithsej 4 ( katër) projekte.

Personat fizikë mund të konkurrojnë  më së shumti në 2 (dy) fusha me nga 1 (një) projekt në secilën fushë, pra një person fizik i njëjtë mund të paraqes gjithsej 2 (dy) projekte.

Në fushën e literaturës dhe veprimtarisë botuese, personat juridikë mund të konkurrojnë më së shumti me 10 (dhjetë) projekte, ndërsa personat fizikë me 1 (një) projekt.

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta që duhet të plotësojë parashtruesi i fletëparaqitjes përcaktohen në konkurset vjetore.

Dokumentacioni i kërkuar i detyrueshëm  më të cilin vërtetohet plotësimi i kushteve të përgjithshme dhe të veçanta është i përcaktuar në fletëparaqitje,  e cila është pjesë përbërëse e konkurseve vjetore.

Nuk do të shqyrtohen fletëparaqitjet:

– që janë dorëzuar pas afatit të përcaktuar në konkurset vjetore;

– që nuk korrespondojnë me fushën, respektivisht aktivitetin e projektit;

– që nuk janë pjesë përbërëse e konkurseve vjetore;

– që janë dorëzuar në formë të shtypur në arkivin e Ministrisë së Kulturës ose me postë;

– që janë dorëzuar në adresat elektronike të punonjësve të Ministrisë së Kulturës;

– që janë tërësisht të plotësuara (të gjitha kolonat duhet të jenë të plotësuara me të dhëna adekuate);

– për të cilat në shtojcë nuk është dorëzuar dokumentacioni i detyrueshëm i përcaktuar në fletëparaqitje e cila është pjesë përbërëse e konkurseve vjetore.

2. KRITERE DHE MASA NË BAZË TË TË CILAVE BËHET VLERËSIMI I PROJEKTEVE

Kriteret dhe masat për vlerësimin e projekteve janë të përfshira në konkurset vjetore.

3. PËRQIDNJA E PJESËMARRJES SË MINISTRISË SË KULTURËS NË FINANCIMIN E PROJEKTEVE

Përqindja e pjesëmarrjes së Ministrisë së Kulturës në financimin  e projekteve është në përputhje me mjetet e parapara për financimin e projekteve me interes nacional të paraparë me buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2023 sipas sferave dhe aktiviteteve të caktuara.

4. AFATI I DORËZIMIT TË FLETËPARAQITJEVE

Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve është i përcaktuar në konkurset vjetore (deri më 17.11.2022, ora 16)

5. INFORMACIONE TJERA

5.1.Mënyra e paraqitjes

Paraqitja në konkurset vjetore bëhet përmes  aplikimit elektronik në portalin nacional të e-shërbimeve: https://uslugi.gov.mk 

5.2. Njoftimi i rezultateve të konkurseve vjetore

Aplikuesit do të njoftohen për rezultatet në konkurset vjetore në pajtim me ligjin për kulturë. Për çdo projekt të dorëzuar, përdoruesi do të njoftohet në mënyrë elektronike. Rezultatet e konkurseve vjetore do të publikohen edhe në ueb faqen e Ministrisë së Kulturës.

Rezultatet e publikuara nga konkurset vjetore do të përmbajnë informacione për: bartësin e projektit, emrin e projektit dhe mjetet e miratuara për realizimin e projektit.

5.3. Informacione plotësuese

Informacione plotësuese profesionale nga fusha përkatëse në lidhje me konkurset vjetore mund të merren në adresat e mëposhtme të emailit:

Artet vizuale, arkitekturë dhe dizajn

Marija Stançevska-Gjorgova, Mariela Micevska-Axhigogova

vizuelniumetnosti@kultura.gov.mk

Veprimtaria e dramës

Snezhana Ivanova-Kitanova, Besim Ibraimi

snezana.ik@kultura.gov.mk, besim.i@kultura.gov.mk

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore të paluajtshme dhe mbrojtja e të mirave audiovizuale, veprimtaria bibliotekare, veprimtaria muzeore dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore jomateriale

Elena Pavlova, Davça Spasova

zastita2023@kultura.gov.mk

Refik Bajrami, Ibush Abazi

muzejska@kultura.gov.mk

Lumturie Zajazi

bibliotecna@kultura.gov.mk

Projekte interdisciplinare

Marija Xhunova

interdisciplinarni@kultura.gov.mk

Literatura dhe veprimtaria botuese:

Besa Oda Murteza, Vesna Gjurovska, Isnie Berisha

sektor.kniga@kultura.gov.mk

Manifestimet dhe festivalet e veprimtarisë dramatike

Snezhana Ivanova-Kitanova, Besim Ibraimi

snezana.ik@kultura.gov.mk, besim.i@kultura.gov.mk

Manifestime dhe festivale muzikore dhe aktivitete skeniko-muzikore

Mandika Niça, Aneta Kirkova

muzickadejnost@kultura.gov.mk

Manifestime dhe festivale në fushën e folklorit

Besim Memishi, Adil Alush

besim.memish@kultura.gov.mk

folklor@kultura.gov.mk

Manifestime dhe festivale në fushën e literaturës dhe veprimtarisë botuese

Vesna Gjurovska, Isnie Berisha

sektor.kniga@kultura.gov.mk

Veprimtari muzikore dhe skeniko-muzikore

Mandika Niça, Aneta Kirkova

muzickadejnost@kultura.gov.mk

Bashkëpunimi ndërkombëtar

Ljubica Stefanovska, Lulzim Selmani

lj.stefanovska@kultura.gov.mk

lulzim.selmani@kultura.gov.mk

Folklor

Besim Memishi, Adil Alush

besim.memish@kultura.gov.mk

folklor@kultura.gov.mk

Udhëzimet teknike dhe mbështetjen gjatë regjistrimit dhe procesit të aplikimit, përdoruesit do të mund t’i gjejnë në ueb faqen e uslugi.gov.mk(: https://uslugi.gov.mk/frequently-asked-questions.nspx), si dhe përmes kontakt-qendrës së këtij portali kombëtar për e-shërbime.

Можеби ве интересира:

Страницата на Министерството за култура на РС Македонија користи т.н. „колачиња“ со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе