Внатрешна организација на Министерството за култура – сектори

 

ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ
Сектор за следење, развој и логистичка поддршка

1.1.         Одделение за логистичка поддршка

1.2.         Одделение за државни награди

Сектор за дејности од областа на културата и уметноста

2.1.         Одделение за драмска и филмска дејност

2.2.        Одделение за центри на културата, фолклор и музичко-сценска дејност

2.3.        Одделение за визуелни уметности, архитектура и дизајн

2.4.       Одделение за креативни индустрии и интердисциплинарни проекти

Сектор за издавачка дејност (Сектор за книга)

3.1.         Одделение за литература и издавачката дејност

3.2.         Одделение за стратешко планирање, развој, анализи, истражување и унапредување на издавачката дејност во Република Северна Македонија

Сектор за заштита на културното наследство

4.1.         Одделение за библиотечна дејност

4.2.         Одделение за музејска дејност и заштита на нематеријално културно наследство

4.3.         Одделение за недвижно културно наследство и заштита на аудиовизуелни добра

Сектор за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО на Република Северна Македонија

5.1.         Одделение за билатерална соработка

5.2.         Одделение за мултилатерална соработка и соработка со УНЕСКО на Република Северна Македонија

5.3          Одделение за координација на културната соработка со Народна Република Кина и земјите од Централна и Источна Европа (16+1)

Сектор за европски интеграции

6.1.         Одделение за Креативна Европа на ЕУ – потпрограма Култура

6.2.         Одделение за координирање на ИПА проекти и друг вид странска помош

Сектор за финансиски прашања

7.1.         Одделение за буџетска координација

7.2.         Одделение за буџетска контрола

7.3.         Одделение за сметководство и плаќања

Сектор за општи работи

8.1.         Одделение за административно-имотни и архивски работи

8.2.         Одделение за информатика

Сектор за јавни набавки

9.1.         Одделение за спроведување на јавни набавки

9.2.         Одделение за следење и реализација на доделени договори за јавни набавки

Сектор за инвестициони работи

10.1.       Одделение за следење и реализација на инвестициони објекти

10.2.       Одделение за инвестиции и осигурување

Сектор за нормативно-управни работи и за авторското право и сродните права

11.1.       Одделение за нормативни работи

11.2.       Одделение за управни работи

11.3.       Одделение за авторското право и сродните права

Сектор за управен и инспекциски надзор

12.1.       Одделение за инспекциски надзор

12.2.       Одделение за управен надзор и надзор над наменско користење на буџетски средства

Одделение за внатрешна ревизија
Одделение за стратешко планирање, креирање политики и следење
Одделение за управување со човечки ресурси
Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Северна Македонија

16.1.       Одделение за поттикнување и унапредување на соработката со соседните и европските земји, за меѓународната техничка помош, наменета за негување и унапредување на културниот идентитет на припадниците на заедниците во Република Северна Македонија и за поддршка на кабинетот на директорот

16.2.       Одделение за афирмирање, унапредување и објавување на културното творештво и за грижа, негување и презентирање на културното наследство на припадниците на заедниците во Република Северна Македонија

Документи

Комисија за пристап до информации од јавен карактер www.komspi.mk

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер-pdf формат Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер-word формат
Драгана Ќурчиоска
d.kurcioska@kultura.gov.mk
тел. 02 3207-430

Регистар со податоци и адреси од установите

Музеи, библиотеки, театри, културни центри, галерии, домови на културата , културно-уметнички (фолклорни) друштва, објекти заштитени како културно наследство и археолошки наоѓалишта.

НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА УСТАНОВИ ВО КОИ СЕ ОДВИВА ТЕАТАРСКА ДЕЈНОСТ РЕГИСТАР СО АДРЕСИ ОД ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ И ФОЛКЛОРНИ ЗДРУЖЕНИЈА Национален регистар на објекти кои се заштитено културно наследство 31122012

Регистар на лекторски лиценци