Одделение за државни награди

Одделението за државни награди, согласно со Законот за државните награди и Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди, ги врши стручните, финансиските и административните работи за следниве државни награди:

– „Мајка Тереза“,
– „11 Октомври“,
– „23 Октомври“,
– „Св. Климент Охридски“, 
– „Мито Хаџи Василев-Јасмин“,
– „22 Ноември”

– „Мето Јовановски”

 

 

Одговорни лица: Шемси Мемиши и Зоран Коцевски, соработници
адреса: Министерство за култура, ул.„Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 61, 1000 Скопје
тел: 02/ 3207-438

Мајка Тереза

11 Октомври

23 Октомври

Св. Климент Охридски

Мито Хаџи Василев-Јасмин

22 Ноември

Мето Јовановски