ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Комисија за пристап до информации од јавен карактер www.komspi.mk

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер-word формат

Службени лице за посредување со информации од јавен карактер

Елена Николовска
elena.nikolovska@kultura.gov.mk
тел. 02 3240-572

Ана Кардула

ana.kardula@kultura.gov.mk

тел. 02 3240-644

Контакт

Органограм

За министерството

Список на вработени во Министерство за култура

Конкурси на Министерството за култура

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2017 година

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2018 година

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2019 година

Извештај за работата на секторот за управен и инсекциски надзор на Министерството за култура за периодот јануари – јуни 2020 година

Ревизорски извештај за 2016 година

Ревизорски извештај за 2016 година -1

Јавни набавки

Закони и правилници

Упатство за начинот на користење , управување и одржување на службените моторни возила со кои располага Министерството за култура

Упатство за начинот на користење , управување ,одржување , чување и евидентирање на службените моторни возила со кои располага Министерството за култура

Упатство за начинот на користење на безготовинските картички за гориво

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 10 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 -10 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 10 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 10 2019

Даночен биланс 2019

Сектор за финасиски прашања – завршна сметка 637 -12 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 12 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 12 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 12 2019

Даночен биланс 2019

Ребаланс на Буџет 18001  – 2020

Ребаланс на Буџет 18010  – 2020

Буџет 18010 – 2021

Буџет 18001 – 2021

Буџет 18001 – 2021

Финансиски извештај

Финансиски извештај

Годишен извештај од (1.01.2020 до 31.12.2020)