Закони

 1.   Закон за престанување на важењето на Законот за поддршка на домашната музичка продукција
  (Службен весник на РМ, бр. 64 од 11.4.2018 година)
 2.    Закон за прогласување на старото градско јадро на Битола за културно наследство од особено значење
  (Службен весник на Република Македонија бр.169/15)
 3.  Закон за прогласување на Старото градско јадро на Кратово за културно наследство од особено значење
  (Службен весник на Република Македонија бр.144/14)
 4.  ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
  ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ  Консолидиран текс  – неофицијален
  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14 и 152/15)
  – Закон за издавачката дејност
  („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 199/14)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ  
  (Службен весник на РМ, бр. 152/15)
  – Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на cip запис
  (Службен весник на Република Македонија бр.46/15)
  – Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на меѓународен стандарден број за книги (ISBN), на барањето за издавање на меѓународен стандарден број за периодични публикации и континуирани извори (ISSN) и на образецот на барањето за издавање на меѓународен стандарден број за музички нотни изданија (ISMN)
  (Службен весник на Република Македонија бр.65/15)
  – Правилник за формата и содржината на годишниот извештај за издавачката продукција на издавачот (Службен весник на Република Македонија бр.83/15)
  – Правилник за содржината и начинот на водење на евиденција на издавачите во Република Македонија и за нивната издавачка продукција
  (Службен весник на Република Македонија бр.223/15)
  – Правилник за формата и содржината на прекршочниот патен налог
  (Службен весник на Република Македонија бр. 54/16)
 5. ЗАКОН ЗА ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ
  – ПОДИГНИ ДОКУМЕНТ
  – ЗАКОН ЗА ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ – НЕОФИЦИЈАЛЕН КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ
  (Службен весник на РМ, бр. 44 од 05.03.2014 година
  – ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ
  (Службен весник на РМ, бр. 152/15)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ
  (Службен весник на РМ, бр. 39 од 29.2.2016 година)
  – ЗАКОН ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ
  („Службен весник на Република Македонија” бр. 82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15 и 39/16); ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:
  ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ
  (Службен весник на РМ, бр. 129 од 31.07.2015 година)
  – ОДЛУКА 
  ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ
  (Службен весник на РМ, бр. 11 од 18.1.2018 година)
 6. ЗАКОН ЗА ПОДДРШКА НА ДОМАШНАТА МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА
  – Предлог на закон за поттикнување на домашното творештво
  – Соопштение
  – Предлог на Закон за поддршка на домашната музичка продукција
  – Образец 1 План за РИА 
  – Иницијална проценка за влијание на регулативата
 7.  ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СВЕТСКОТО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИДСКИОТ РЕГИОН (Службен весник на РМ,бр. 75/2010)
 8. ЗАКОН ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СПОМЕНИЧКАТА ЦЕЛИНА КРУШЕВО ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ – АПРИЛ 2012
  – Предлог  на  Закон за прогласување на споменичката целина Крушево за културно наследство од особено значење
  – Меморандум Предлог на  Закон за прогласување на споменичката целина на Крушево за културно наследство од особено значење
  – Извештај за спроведени консултации со засегнати страни за донесување на Законот за прогласување на споменичката целина Крушево за културно наследство од особено значење
  – Образец за процена на фискалните импликации на предлог- прописите и општите акти  доставени до владата на Република Македонија за нивно усвојување
  – Изјава за усогласеност на прописот со законодавството на Европската Унија со кореспондентна табела
  – План за спроведување на проценка на влијание на регулативата, Образец бр.1
  – Иницијална проценка на влијание на регулативата, Образец бр.2
 9. ЗАКОН ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ
  (Службен весник на РМ, бр. 95/2012)
 10. ЗАКОН ЗА ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ
  (Сл.Весник на Р.Македонија бр.52 од 21.04.2006 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ
  (Сл.Весник на Р.Македонија бр.54 од 03.05.2007 година)
 11. ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИОТ УМЕТНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.47 од 08.04.2011 година)
 12. ЗАКОН ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАРОТO ГРАДСКО ЈАДРО НА ОХРИД ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАРОТО ГРАДСКО ЈАДРО НА ОХРИД ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
  (Службен весник на РМ, бр. 154/15)
 13. ЗАКОН ЗА МУЗЕИТЕ
  („Службен весник на Р. Македонија” бр.66/04 од 01.10.2004 година)
  – ЗАКОН ЗА МУЗЕИТЕ – Неофицијален пречистен текст
  (Службен весник на Република Македонија бр.66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ
  („Службен весник на Р. Македонија” бр.89/08 од 18.07.2008 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ
  („Службен весник на Р. Македонија” бр. 116 од 01.09.2010 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ
  („Службен весник на Р. Македонија” бр.51 од 13.04.2011 година)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ
  (Службен весник на РМ, бр. 152/15)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ
  (Службен весник на РМ, бр. 39 од 29.2.2016 година)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ
  („Службен весник на Република Македонија” брoj 66/2004, 89/2008, 116/10 и 51/11)
 14. ЗАКОН ЗА КУЛТУРАТА
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
  („Службен весник на Р. Македонија” бр.24 од 01.03.2007 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
  („Службен весник на Р. Македонија” бр. 116 од 01.09.2010 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
  („Службен весник на Р. Македонија”  бр.47 од 08.04.2011 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
  (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.51 од 13.04.2011 година)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
  (Сл.Весник на Р.Македонија бр.49 од 25.07.2003 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА 
  (Службен весник на РМ, бр. 23/2013)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
  (Службен весник на РМ, бр. 187 од 30.12.2013 година)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
  (Службен весник на РМ, бр. 44/2014 година)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА 
  (Службен весник на РМ, бр. 154/15)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
  (Службен весник на РМ, бр. 39 од 29.2.2016 година)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРА
  („Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРА
  („Службен весник на Република Македонија” бр. 82/05)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРА
  („Службен весник на Република Македонија” бр. 61/15)
  ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
  (Службен весник на РМ, бр. 11 од 18.1.2018 година)
  ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
  (Службен весник на РМ, бр. 11 од 18.1.2018 година)
 15. ЗАКОН ЗА ФИЛМСКИОТ ФОНД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (вон сила)
  – Неофицијален пречистен текст 28-12-2012година
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКИОТ ФОНД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  („Службен весник на Р. Македонија” бр.92/08 од 22.07.2008 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКИОТ ФОНД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  („Службен весник на Р. Македонија” бр.36 од 23.03.2011 година)
  – УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ НА ФИЛМСКИОТ ФОНД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  („Службен весник на Р. Македонија” бр.136 од 3.10.2011 година)
  – ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКИОТ ФОНД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА март 2012 година
  – Извештај од спроведени консултации
  – План за спроведување на проценка на влијание на регулативата
  – Иницијална проценка на влијание на регулативата
  – Образец за проценка на фискалните импликации
 16. ЗАКОН ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ – Консолидиран – неофицијален пречистен текст
  („Службен весник на Република Македонија“, бр. 66/04, 89/08, 116/10,  51/2011, 88/15,  152/15 и 39/16)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ
  („Службен весник на Р. Македонија” бр. 89 од 18.07.2008 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ
  („Службен весник на Р. Македонија” бр. 116 од 01.09.2010 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ
  (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.51 од 13.04.2011 година)
  – ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ
  (Службен весник на РМ, бр. 152/15)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛОИТЕКИТЕ
  (Службен весник на РМ, бр. 39 од 29.2.2016 година)
  – У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ
  – У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ
 17. ЗАКОН ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
  („Службен весник на Р. Македонија” бр. 5/98 од 30.01.1998 година)
  – ЗАКОН ЗА УПОТРЕБАТА НА МAКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
  (КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/05, 89/08, 116/10 187/13,  152/15, 192/15 и 193/17) (неофицијален)
   ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
  („
  Службен весник на Р. Македонија” бр.89/08 од 18.07.2008 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
  (Службен весник на РМ, бр. 116 од 01.09.2010 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК  
  (Службен весник нс РМ бр. 187/13)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
  (Службен весник на РМ, бр. 152/15)
  – УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
  (Службен весник на РМ, бр. 192 од 5.11.2015 година)
  – У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
  (Службен весник на РМ, бр. 193 од 27.12.2017 година)
 18. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (НЕОФИЦИЈАЛЕН КОНОСЛИДИРАН ТЕКСТ)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  („Службен весник на Р Македонија” бр.115/07 од 25.09.2007 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  („Службен весник на Р. Македонија” бр. 18 од 14.02.2011 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  („Службен весник на Р. Македонија” бр. 148/2011 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  („Службен весник на Р. Македонија” бр. 23/2013 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  („Службен весник на Р. Македонија” бр. 137/2013 година)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  (Службен весник на РМ, бр. 38 од 24.02.2014 година)
  ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  (Службен весник на РМ, бр. 44/2014 година)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 199/14)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  (Службен весник на РМ, бр. 154/15)
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  (Службен весник на РМ, бр. 39 од 29.2.2016 година)
  ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НАЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  (Службен весник на РМ , бр. 11 од 18.01.2018 година)
 19. ЗАКОН ЗА МЕМОРИЈАЛНИТЕ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈАТА пречистен неофицијален
  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08 и 152/15)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕМОРИЈАЛНИTE СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈАTA
  (Службен весник на Р. Македонија бр.89/08 од 18.07.2008 година)
  – ЗАКОН ЗА МЕМОРИЈАЛНИТЕ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈАТА
  (Службен весник на РМ, бр. 152/15)
 20.  ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ПРИМЕРОК (вон сила)
  „Сл. весник на Р Македонија” бр.11/94 од 08.03.1994 година
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ПРИМЕРОК
  „Службен весник на Р. Македонија” бр.92/08 од 22.07.2008 година
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРИМЕРОК
  („Сл. Весник на Р. Македонија” бр.47 од 08.04.2011 година)
 21. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
  Службен весник на РМ, бр.171/2010
 22. ЗАКОН ЗА  АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ  ДОБРА
  (Службен весник на РМ, бр. 103 од 19.08.2008 година)
  – ЗАКОН ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА – Консолидиран – неофицијален пречистен текст
  („Службен весник на Република Македонија бр. 103/08, 47/11, 51/11 , 154/15,  39/16 и 220/18)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА
  (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.47 од 08.04.2011 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА
  (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.51 од 13.04.2011 година)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА
  (Службен весник на РМ, бр. 154/15)
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА
  (Службен весник на РМ, бр. 39 од 29.2.2016 година)
  – ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА
  ( Службен весник на РМ , бр. 08 – 6800/1 од 26.11.2018 година)
 23. ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА
  („Сл.Весник на Р. Македонијa“ бр.115 од 31.08.2010 година)
   ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА
  (Службен весник на РМ, бр. 154 од 4.09.2015 година)
  – ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА
  („Сл.Весник на Р.Македонија” бр.51 од 13.04.2011 година)
  – ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  Службен весник на РМ, бр. 140 од 21.10.2010 година

 

 

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА
– ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА
(„Сл.Весник на Р. Македонијa“ бр.115 од 31.08.2010 година)
– ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА
(„Службен весник на РМ, бр. 154 од 4.09.2015 година“)
– ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА
(„Сл.Весник на Р.Македонија” бр.51 од 13.04.2011 година“)
– ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(„Службен весник на РМ, бр. 140 од 21.10.2010 година“)