Јавни набавки

 1. Годишен план за јавни набавки за 2019 година на Министерството за култура
 2. Измена и доплнување на Годишен план за јавни набавки за 2019 година на Министерството за култура
 3. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет:
  – Новинска агенција за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 4. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет:
  – Авторска агенција за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 5. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет  – Набавка на гориво за моторните возила на Министерството за култура за период од (1) една година
 6. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Прилог измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка
 7. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на услуги за задолжителен систематски преглед со дополнителни здравствени услуги 
 8. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на услуга за осигурување на имот – објекти и опрема на Националните установи 
 9. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Изработка на 
 10.  Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на услуги за задолжителен системски преглед со дополнителни здравствени услуги
 11. Линк за објавен оглас на ЕСЈН во печатени медиуми за потребите на Министерството за култура за период од 2 години
 12. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Изработка и техничко одржување на веб платформа
 13. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Сервисирање на моторни возила на Министерството за култура за период од 1 година
 14. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на канцелариски мебел