Исправка на јавниот оглас: „Годишни конкурси за финасирање проекти од Национален интерес по одделни области и активности од културата за 2021 година“

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11, 96/19 и 110/19), а во согласност со објавениот Јавен оглас за „ГОДИШНИ КОНКУРСИ ЗА...

Годишни конкурси за финансирање проекти од Национален интерес по одделни дејности и области од културата за 2021 година

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ Министерството за култура, на Годишните конкурси за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2021 година (во натамошниот текст: Годишните конкурси), ќе поддржи проекти кои се во функција на развој, афирмација и промоција на културата...

Сектор за заштита на културното наследство – образци за национални установи за 2020 година

Спецификација за месечни трошоци 2020 година Финансиски план за остварување на годишната програма Образец за Финансиски извештај за реализација на проектот од програмата на институцијата Образец за наративен извештај за реализација на проект Остварени приходи на...

Сектор за заштита на културното наследство – образци други корисници 2020 година

Образец за Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од областа на заштитата на културното наследство за 2020 година Образец за Финансиски извештај за реализација на проектот од програмата на институцијата Образец за...

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НАЦРТ – ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2021 ГОДИНА

Во согласност со членот 70 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18), националните установи во jуни во тековната...

Конкурс за учество во финансирање проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмата Креативна Европа (2014 – 2020) – потпрограма Култура на Европската Унија за 2020 година

  Конкурс за учество во финансирање проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмата Креативна Европа (2014 - 2020) - потпрограма Култура на Европската Унија за 2020 година Пријава...

К О Н К У Р С за поддршка на стручно усовршување на талентирани уметници и дефицитарни стручни кадри во областа на театарот, музиката, танцот, литературата, визуелните уметности, архитектурата и дизајнот и заштитата на недвижното, движното и нематеријалното културно наследство за 2020 година

К О Н К У Р С за поддршка на стручно усовршување на талентирани уметници и дефицитарни стручни кадри во областа на театарот, музиката, танцот, литературата, визуелните уметности, архитектурата и дизајнот и заштитата на недвижното, движното и нематеријалното културно...

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕВОДИ НА СТРАНСКИ ИЗДАВАЧИ

ЧЕТВРТОК, 02 ЈАНУАРИ 2014 09:02 КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕВОДИ НА СТРАНСКИ ИЗДАВАЧИ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ И КВАЛИТЕТНИ ДЕЛА ОД МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ CALL FOR FOREIGN PUBLISHERS FOR FINANCING TRANSLATIONS OF REPRESENTATIVE AND HIGH-QUALITY WORKS OF...

Годишни конкурси за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2020 година по дејности и области

  ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ Министерството за култура на годишните конкурси за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2020 година ќе поддржи проекти кои се во функција на развој, афирмација и промоција на културата во Република Северна Македонија во следниве...

Објавени резултатите за манифестацијата „Нов културен бран“

Министерството за култура денеска на веб-страницата ги објави резултатите за манифестацијата „Нов културен бран“, која ќе се одвива од 20 септември до 15 ноември. Поради определбата за отвореност кон граѓанскиот сектор, интенцијата и на годинашната манифестација е да...

Резултати од учество во финансирање на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмите на Креативна Европа – Потпрограма Култура за 2019 година

Резултати од учество во финансирање на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмите на Креативна Европа – Потпрограма Култура за 2019 година...

Повик за аплицирање за проекти за категоријата „Литературни преводи“ во рамките на програмата „Креативна Европа – потпрограма Култура“

Ве известуваме дека Извршната агенција за образование, аудиовизуелна дејност и култура при Европската комисија го објави Повикот за аплицирање за проекти за категоријата „Литературни преводи“ во рамките на програмата „Креативна Европа – потпрограма Култура“. Краен рок...

Образец за оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од национален интерес во културата во 2019 година

ОБРАЗЕЦ ЗА ОПЕРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ВО 2019 ГОДИНА...

Конкурс за учество во финансирање проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмата на Креативна Европа (2014 – 2020) – потпрограма Култура

КОНКУРС ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ СЕ ПОДДРЖАНИ ОД ПРОГРАМATA НА КРЕАТИВНА ЕВРОПА (2014-2020) - ПОТПРОГРАМА КУЛТУРА   ПРИЈАВА...

Соопштение за резултатите од Годишните конкурси за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2019 година

Почитувани, Министерството за култура денеска (11 март) на својата веб-страница ги објави финалните резултати од Годишните конкурси за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2019 година. По првично објавените резултати, откако беа увидени формални...

Годишна програма на Министерството за култура и резултати од годишнитe конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019 година

Согласно  член 65 став 4 од Законот за културата („Службен весник на РМ“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Министерството за култура  денеска на веб-страницата (www.kultura.gov.mk) ги...