Резултати од учество во финансирање на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмите на Креативна Европа – Потпрограма Култура за 2019 година

Резултати од учество во финансирање на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмите на Креативна Европа – Потпрограма Култура за 2019 година...

Повик за аплицирање за проекти за категоријата „Литературни преводи“ во рамките на програмата „Креативна Европа – потпрограма Култура“

Ве известуваме дека Извршната агенција за образование, аудиовизуелна дејност и култура при Европската комисија го објави Повикот за аплицирање за проекти за категоријата „Литературни преводи“ во рамките на програмата „Креативна Европа – потпрограма Култура“. Краен рок...

Образец за оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од национален интерес во културата во 2019 година

ОБРАЗЕЦ ЗА ОПЕРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ВО 2019 ГОДИНА...

Конкурс за учество во финансирање проекти на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмата на Креативна Европа (2014 – 2020) – потпрограма Култура

КОНКУРС ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ СЕ ПОДДРЖАНИ ОД ПРОГРАМATA НА КРЕАТИВНА ЕВРОПА (2014-2020) - ПОТПРОГРАМА КУЛТУРА   ПРИЈАВА...

Соопштение за резултатите од Годишните конкурси за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2019 година

Почитувани, Министерството за култура денеска (11 март) на својата веб-страница ги објави финалните резултати од Годишните конкурси за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2019 година. По првично објавените резултати, откако беа увидени формални...

Годишна програма на Министерството за култура и резултати од годишнитe конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019 година

Согласно  член 65 став 4 од Законот за културата („Службен весник на РМ“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Министерството за култура  денеска на веб-страницата (www.kultura.gov.mk) ги...