Јавни набавки

 1. Годишен план за јавни набавки за 2019 година на Министерството за култура
 2. Измена и доплнување на Годишен план за јавни набавки за 2019 година на Министерството за култура
 3. Консулидиран – Пречистен Годишниот план за јавни набавки за 2019 година на Министерството за култура
 4. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет:
  – Новинска агенција за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 5. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет:
  – Авторска агенција за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 6. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет  – Набавка на гориво за моторните возила на Министерството за култура за период од (1) една година
 7. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Прилог измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка
 8. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на услуги за задолжителен систематски преглед со дополнителни здравствени услуги 
 9. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на услуга за осигурување на имот – објекти и опрема на Националните установи 
 10. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Изработка на 
 11.  Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на услуги за задолжителен системски преглед со дополнителни здравствени услуги
 12. Линк за објавен оглас на ЕСЈН во печатени медиуми за потребите на Министерството за култура за период од 2 години
 13. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Изработка и техничко одржување на веб платформа
 14. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Сервисирање на моторни возила на Министерството за култура за период од 1 година
 15. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на канцелариски мебел
 16. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 17. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Изведба на молеро – фарбарски и столарски работи
 18. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Услуги за организирање на Четвртиот форум за културна соработка меѓу Народна Република Кина и земјите од Централна и Источна Европа
 19. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Објавување на огласи во печатени медиуми“
 20. Линк за објавен договор на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Изработка и техничко одржување на веб платформа
 21. Линк од склучена Рамковна спогодба за Сервисирање на службени моторни возила 
 22. Известување за склучен договор набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 23. Известување за склучен договор набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 24. Известување за склучен договор набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 25. Известување за склучен договор набавка на канцелариски мебел
 26. Известување за склучен договор изведба на молеро – фарбарски и столарски работи
 27. Известување за склучен договор Услуги за организирање на Четвртиот форум за културна соработка меѓу Народна Република Кина и земјите од Централна и Источна Европа
 28. Известување за склучен договор Обезбедување на услуги за изработка на дипломи , папки за дипломи , плакети и кутии за државните награди за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 29. Поедноставена отоворена постапка Обезбедување на услуги за изработка на дипломи, папки за дипломи, плакети и кутии за државните награди за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 30. Поедноставена отоврена постапка Изведба на дополнителни системи за ладење во техничките простории во објект Македонска Филхармонија
 31. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 32. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 33. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Сервисирање на фотокопири , компјутери и печатачи за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 34. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 35. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 36. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 37. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА