Јавни набавки

 1. Годишен план за јавни набавки за 2019 година на Министерството за култура
 2. Измена и доплнување на Годишен план за јавни набавки за 2019 година на Министерството за култура
 3. Консулидиран – Пречистен Годишниот план за јавни набавки за 2019 година на Министерството за култура
 4. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет:
  – Новинска агенција за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 5. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет:
  – Авторска агенција за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 6. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет  – Набавка на гориво за моторните возила на Министерството за култура за период од (1) една година
 7. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Прилог измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка
 8. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на услуги за задолжителен систематски преглед со дополнителни здравствени услуги 
 9. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на услуга за осигурување на имот – објекти и опрема на Националните установи 
 10. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Изработка на 
 11.  Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на услуги за задолжителен системски преглед со дополнителни здравствени услуги
 12. Линк за објавен оглас на ЕСЈН во печатени медиуми за потребите на Министерството за култура за период од 2 години
 13. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Изработка и техничко одржување на веб платформа
 14. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Сервисирање на моторни возила на Министерството за култура за период од 1 година
 15. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на канцелариски мебел
 16. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 17. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Изведба на молеро – фарбарски и столарски работи
 18. Линк за објавен оглас на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Услуги за организирање на Четвртиот форум за културна соработка меѓу Народна Република Кина и земјите од Централна и Источна Европа
 19. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Објавување на огласи во печатени медиуми“
 20. Линк за објавен договор на ЕСЈН за набавка на услуги со предмет – Изработка и техничко одржување на веб платформа
 21. Линк од склучена Рамковна спогодба за Сервисирање на службени моторни возила 
 22. Известување за склучен договор набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 23. Известување за склучен договор набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 24. Известување за склучен договор набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за култура
 25. Известување за склучен договор набавка на канцелариски мебел
 26. Известување за склучен договор изведба на молеро – фарбарски и столарски работи
 27. Известување за склучен договор Услуги за организирање на Четвртиот форум за културна соработка меѓу Народна Република Кина и земјите од Централна и Источна Европа
 28. Известување за склучен договор Обезбедување на услуги за изработка на дипломи , папки за дипломи , плакети и кутии за државните награди за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 29. Поедноставена отоворена постапка Обезбедување на услуги за изработка на дипломи, папки за дипломи, плакети и кутии за државните награди за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 30. Поедноставена отоврена постапка Изведба на дополнителни системи за ладење во техничките простории во објект Македонска Филхармонија
 31. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 32. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 33. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Сервисирање на фотокопири , компјутери и печатачи за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 34. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 35. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 36. Линк за оглас на ЕСЈН за јавна набавка со предмет – Набавка на информатичка опрема
 37. Поедноставена отворена постапка Обезбедување на услуги од Авторска агенција  
 38. Поедноставена отворена постапка Обезбедување на услуги од Авторска агенција
 39. Поедноставена отоврена постапка Набавка на гориво за моторни возила на Министерството за култура за период од 1 година
 40. Известување за склучен договор Набавка на стоки – медицински ракавици и заштитни маски за една употреба за потребите на Министерството за култура
 41. Известување за склучен договор Сервисирање на фотокопири , компјутери и печатачи за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 42. Известување за склучен договор Обезбедување на услуги за вршење на превод за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 43. Известување за склучен договор Сервисирање на компјутери , преносни компјутери (лаптопи) и печатачи за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 44. Известување за склучен догвор Сервисирање на компјутери , преносни компјутери (лаптопи) и печатачи за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 45. Поедноставена отворена постапка Набавка на услуга за Осигурување на имот – објекти и опрема на Националните установи од областа на културата и Министерството за култура за период од 1 година
 46. Набавки од мала вредност – Набавка на услуги од новинска агенција за потребите на Министерството за култура за период од 1 година
 47. Известување за склучен договр Набавка на гориво за моторни возила на Министерството за култура за период од 1 година
 48. Известување за склучен договор Набавка на електрична енергија
 49. Известување за склучен договр Набавка на елекрична енергија
 50. Известување за склучен договр Набавка на услуга за Осигурување на имот – објекти и опрема на Националните установи од областа на културата и Министерството за култура за период од 1 година
 51. Известување за склучен договр Набавка на стоки – медицински ракавици и Заштитни маски за една употреба за потребите на Министерството за култура
 52. Известување за склучен договор Набавка на стоки – медицински ракавици и Заштитни маски за една употреба за потребите на Министерството за култура
 53. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА