Образец за оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за ко – финансирање на проект подржан од Пилот – проектот и повикот од Извршната агенција за образование и култура на Европската комисија: Проекти за соработка во Западен Балкан „Зацврстување на културната соработка и конкурентноста на културните и креативните индустрии во Западен Балкан“ за национални установи и за други корисници

Образец за оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за ко – финансирање на проект подржан од Пилот – проектот и повикот од Извршната агенција за образование и култура на Европската комисија: Проекти за соработка во Западен Балкан „Зацврстување на културната соработка и конкурентноста на културните и креативните индустрии во Западен Балкан“ за национални установи и за други корисници

Образец за оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за ко – финансирање на проект подржан од Пилот – проектот и повикот од Извршната агенција за образование и култура на Европската комисија: Проекти за соработка во Западен Балкан...
Образец за наративен и финансиски извештај за ко – финансирање на проекти поддржани од Програмата Креативна Европа – Потпрограма Култура (2014 – 2020) и проекти за соработка во Западен Балкан за 2021 година за национални установи и други корисници

Образец за наративен и финансиски извештај за ко – финансирање на проекти поддржани од Програмата Креативна Европа – Потпрограма Култура (2014 – 2020) и проекти за соработка во Западен Балкан за 2021 година за национални установи и други корисници

Образец за наративен и финансиски извештај за ко – финансирање на проекти поддржани од Програмата Креативна Европа – Потпрограма Култура (2014 – 2020) и проекти за соработка во Западен Балкан за 2021 година за национални установи и други...
Известување за доставување на нацрт-годишните програми за работа на националните установи

Известување за доставување на нацрт-годишните програми за работа на националните установи

Во согласност со членот 70 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), националните установи во jуни во тековната година за...
Образец за наративен и финансиски извештај за проекти од национален интерес во културата во 2021 година за национални установи и за други корисници

Образец за наративен и финансиски извештај за проекти од национален интерес во културата во 2021 година за национални установи и за други корисници

Образец за наративен и финансиски извештај за проекти од национален интерес во културата во 2021 година за национални установи и за други...
Образец за оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за ко – финансирање на проект поддржан од Програмата Креативна Европа -Потпрограма Култура (2014 – 2020) како проект од Национален интерес во културата 2021 година за Национални установи и други корисници

Образец за оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за ко – финансирање на проект поддржан од Програмата Креативна Европа -Потпрограма Култура (2014 – 2020) како проект од Национален интерес во културата 2021 година за Национални установи и други корисници

ОБРАЗЕЦ ЗА ОПЕРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ЗА КО-ФИНАНИРАЊЕ НА ПРОЕКТ ПОДДРЖАН ОД ПРОГРАМАТА КРЕАТИВНА ЕВРОПА-ПОТПРОГРАМА КУЛТУРА (2014-2020) КАКО ПРОЕКТ ОД  НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ВО 2021 ГОДИНА ЗА НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ И ЗА ДРУГИ...
Образец за оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од национален интерес во културата во 2021 година за национални установи и за други корисници

Образец за оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од национален интерес во културата во 2021 година за национални установи и за други корисници

Образец за оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од национален интерес во културата во 2021 година за национални установи и за други...