Одлука за доделување на државната награда „ 23 Октомври“ во 2016 годинa Одлука за доделување на државната награда „23 Октомври“ во 2016 година...