“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Заштита на културното наследство за 2020 година”

Пријава за заштита на културно наследство

Образец за проект од заштита на културното наследство – национални установи

“Резултати од годишните конкурси за проекти од национален интерес во културата од областа на Заштитата на културното наследство за 2020 година“

Табела за заштита на недвижно културно наследство и аудиовизуелни добра

Табела за библиотечна дејност

Табела за музејска дејност

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Заштита на културното   наследство за 2021 година“

Пријава за заштита на културното наследство 2021

“Резултати од годишните конкурси за проекти од национален интерес во културата од областа на Заштитата на културното наследство за 2021 година“

Национални установи

Други корисници