Во Центарот за култура во Дебар беше промовирана книгата  „Gurrё kёnge“ од авторот Еќерем Дука, која претставува посмртно издание на овој поет (1936-1987). Собирањето и систематизирањето на песните во изданието го направи неговиот син д-р Хекуран Дука, актуелен градоначалник на општина Дебар.

Уредник на книгата е Зинче Мимидиноски, директор на Центарот за култура во Дебар, додека рецензент и лектор на книгата е Халит Баша.

Издавањето на оваа книга е во рамките на проектите содржани во Годишната програма за работа на Центар за култура – Дебар, финансирани од Министерството за култура.