Во согласност со членот 3 став 2 од Правилникот за начинот на полагањето на испитот за добивање лекторска лиценца и за Програмата за испитот, Комисијата за полагање испит за лектор определи термини за консултации за декември 2019 г. за лицата заинтересирани за полагање на лекторскиот испит.

Членовите на Комисијата за полагање испит за лектор во определените термини ќе

бидат достапни во нивните кабинети.

Термини за консултации:

– проф. д-р Искра Пановска-Димкова (Филолошки факултет „Блаже Конески“):

12.12.2019 г., 11:30-12:30 ч.

– проф. д-р Симон Саздов (Филолошки факултет „Блаже Конески“): 13.12.2019 г.,  12:00-

13:00 ч.

– проф. д-р Катица Трајкова (Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“):

16.12.2019 г., 11:00-12:00 ч.