О Д Л У К А за доделување на државната награда „Св.Климент Охридски” во 2018 година О Д Л У К А за доделување на државната награда „Св.Климент Охридски” во 2018...