ÇMIMI SHTETËROR ,,SHËN KLIMENTI I OHRIT” (8 dhjetor)

Në bazë të nenit 5 të ligjit për Çmime shtetëror dhe ligjin për ndryshim dhe plotësim për ligjin e Çmimit shtetëror (,,Gazeta Zyrtare e RMV” nr 52/06,54/07), me çmimin ,,Shën Klimenti i Ohrit” për njohje më të lartë për arritjet afatgjate të realizuara në sferën e edukimit, arsimit, kulturës, shëndetësisë, mbrojtjen dhe zhvillimin e mjedisit jetësor dhe në veprimtarin shoqërore.

Në një vit më së shumti mund të ndahen pesë çmime.

Çmimin shtetëror e ndan Këshilli për ndarjen e çmimit shtetëror ,, Shën Kliment Ohridski “  i përbërë nga kryetari dhe 12 anëtarë , i cili shpall konkurs dhe sjell vendim për ndarjen e çmimit.

Konkursi zgjatë prej 1 deri më 30 prill.

Çmimi shtetëror dorëzohet në Kuvendin e RMV më  8 dhjetor  – Dita e ,, Shën Klimentittë Ohrit“  çmimi shtetëror ,, Shën Kliment i Ohrit“   për herë të parë është ndarë në vitin 1969.