Web portal, hartat interaktive dhe librat elektronike për objekte të cilët janë trashëgimi kulturore e mbrojtur në rajonin e planit lindor të RMV

Web portali ,, Harta interaktive dhe libra elektronike”(https://www.zkn.mk/ ) është projekt ku janë prezantuar objekte të cilat janë trashëgimi kulturore e mbrojtur në rajonine planit lindor të RMV. Prezantimi i objekteve është bërë me ndihmën e metodave inovative dhe...

LAJMËRIM

Këshilli për ndarjen e çmimit shtetëror ,,22 Nëntori” në pajtim me Ligjin për çmime shtetërore,Ligjit për ndryshim dhe plotësim të ligjit për çmime shtetërore("Gazeta Zyrtare e RM-së" numër 52/06, 54/07, 74/12, 99/18 dhe Gazeta Zyrtare e RMV-ut, numër 98/19), dhe...