Në bazë të neneve 8,9,11,12,13, 17,18 dhe 19 të Ligjit për çmimet shtetërore dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për çmimet shtetërore (Gazeta Zyrtare e RM-së, nr. 52/06, 54/07 dhe 74/12 ) dhe nenet 1,4,6,8 dhe 22 nga Rregullorja për punën e Këshillit për ndarjen e Çmimit shtetëror “Nënë Tereza”, Këshilli në mbledhjen e mbajtur më dt. 13 qershor 2018 solli: …

Vendim për ndarjen e Çmimit Shtetëror “Nëna Terezë” në vitin 2018