ÇMIMI SHTETËROR,,MITO  HAXHI VESILEV-JASMIN“

Në bazë të nenit 7 prej ligjit për Çmime shtetërore dhe ligjin për ndryshim dhe plotësim për ligjin e Çmimit shtetëror (,,Gazeta zyrtare e R..M.V”nr 52/06,54/07) me çmimin ,,Mito Haxhi Vasilev-Jasmin” ndahet mirënjohje për realizimin në fushën e publicistikës dhe gazetarisë.

Në një vit më së shumti mund të ndahen pesë çmime.

Çmimin shtetëror e ndan Këshilli për ndarjen e çmimit shtetëror ,, Mito Haxhi Vasilev-Jasmin “  i përbërë nga kryetari dhe 12 anëtarë , i cili shpall konkurs dhe sjell vendim për ndarjen e çmimit.

Konkursi zgjatë prej 1 deri më 31 tetor.

Çmimi shtetëror dorëzohet në Kuvendin e RMV më  21 dhjetor – Dita e lindjes së,, “  çmimi shtetëror ,, Mito Haxhi Vasilev-Jasmin “   për herë të parë është ndarë në vitin 1969.