Në lidhje me nevojën për marrjen e masave shtesë preventive nga shtrirja e sëmundjes COVID -19 (koronavirus) ua paraqesim Draft-procesverbali nga seanca e Gjashtëmbëdhjetë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë e mbajtur me 11 mars të vitit 2020 si dhe deklarata për shfrytëzimin e mungesës së pagesës si rezultat i masave për korona virus.

Në të njëjtën kohë ju informojmë që në përputhje me pikën 1 nga paraqitja e Vendimit të Qeverisë për punë duhet të jenë të liruar personat që nga mjeku amë do të sjellin vërtetim për: sëmundje kronike respirative, sëmundje të rënda kardiovaskulare, diabet – TIP1, sëmundje malinje, dhe sëmundje kompromentimi-imun.

Vërtetimi gjithashtu duhet të dorëzohet deri te njësia për administrimin e resurseve njerëzore të institucionit tonë.

Draft-procesverbali nga seanca e Gjashtëmbëdhjetë e Qeverisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Deklaratë