Në shtojcë ua dorëzojmë linkun nga Ekstrakti i Draft- procesverbalit nga seanca e Shtatëmbëdhjetë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, e mbajtur më 12 mars 2020, si dhe nga Vendimi për masat për të parandaluar futjen dhe përhapjen e кoronavirusit COVID-19

Ekstrakti nga Draft-procesverbali nga Seanca e 17-të e Qeverisë së RMV

Vendimi për masat për të parandaluar futjen dhe përhapjen e кoronavirusit Covid-19

Vendimi për plotësimin e vendimit për masat për të parandaluar futjen dhe përhapjen  e кoronavirusit Covid-19

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për masat për të parandaluar futjen dhe përhapjen e кoronavirusit Covid-19

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për masat për të parandaluar futjen dhe përhapjen e кoronavirusit Covid-19