“Konkursi vjetor për financimin e projekteve me interes nacional në kulturë nga sfera e Folklorit, Muzikës dhe veprimtarisë së muzikës skenikepër vitin 2020”

Fletëparaqitje për Folklor për vitin 2020

Fletëparaqitje për muzikë dhe veprimtarisë së muzikës skenike për vitin 2020

Formularë për botim të CD

Formularë për projekt nga sfera e manifestimeve dhe festivaleve

Formularë për projekt nga sfera e veprimtarisë së muzikës skenike dhe folklorit

“Rezultatet nga konkurset vjetore për projekte nga interesi nacional në kulturë nga sfera e Folklorit, muzikës dhe veprimtarisë së muzikës skenike përvitin 2020”

-Tabela për Folklor

-Tabelë për veprimtari të Muzikës

“Konkursi vjetor për financimin e projekteve me interes nacional në kulturë nga sfera e Folklorit, muzikës dhe veprimtarisë së muzikës skenike për vitin 2021”

Fletëparaqitje për folklor, muzikë dhe veprimtarisë së muzikës skenike për vitin 2021

“Rezultatet nga konkurset vjetore për projekte nga interesi nacional në kulturë nga sfera e Folklorit, muzikës dhe veprimtarisë së muzikës skenike për vitin 2021”

Institucionet Nacionale

Përdorues të tjerë