Departamenti i çmimeve shtetërore

Departamenti i çmimeve shtetërore, në pajtim me ligjin për çmimet shtetërore dhe ligjin për ndryshim dhe plotësim të ligjit për çmime shtetërore i kryen punët profesionale financiare dhe administrative për çmimet shtetërore si vijojnë:

-,,Nënë Tereza “,
-,, 11 Tetori“,
-,,23 Tetori “,
-,,Shën Klimenti i Ohrit“,
-,,Mito Haxhi Vasilev-Jasmin “,

Persona përgjegjës: Shemsi Memishi i Zoran Kocevski, bashkëpunëtor
adresa: Ministria e Kulturës ,, rr.Gjuro Gjakoviç“ nr.61,1000 Shkup
tel: 02/ 3207-438

Nënë Tereza

11 Tetori

23 Tetori

Shën Klimenti i Ohrit

Mito Haxhi Vasilev-Jasmin