Резултати од годишнитe конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019
Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на драмската дејност за 2020 година

Fletëparaqitja për veprimtarinë dramatike

Контакт (сектор драмска):

+389 70 000 000

info@kultura.mk