ÇMIMI SHTETËROR ,,22 NËNTOR’’

Në bazë të nenit  14 të ligjit për çmim shtetëror( Gazeta zyrtare e Republikës së Veriut të Maqedonisë’’ nr. 52/06, 54/07, 74/12 dhe 99/18),dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve (Gazeta Zyrtare nr.7/19), me çmime shtetërore ,,22 NËNTOR’’ ndahet  mirënjohje për njerëz nga politika  dhe nga jeta kulturore dhe shoqërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në avancimin e bashkëjetesës  ndër njerëzore dhe mirëkuptim i ndërsjellë i pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme , kultura dhe besimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Në një vit mundet të ndahen më së shumti deri në dy çmime. Çmimin shtetëror e ndanë  Këshilli për ndarjen e çmimit shtetëror  ,,22 NËNTOR’’ i përbërë nga kryetari dhe 12 anëtarë, i cili shpallë konkurs dhe sjellë vendim për ndarjen e çmimit.