ÇMIMI SHTETËROR ,,11 TETOR“

Në pajtim me nenin 4 të ligjit për çmim shtetëror dhe ligjin për  ndryshim dhe plotësim të ligjit për çmime shtetërore (,,Gazeta Zyrtare e RMV”) nr. 52/06,54/07 me çmimin ,, 11 Tetori“  për njohje më të lartë për vepër jetësore në sferën e shkencës, artit, ekonomisë dhe sferave tjera të interesit publik.  Në një vit më së shumti mund të ndahen pesë çmime.

Çmimin shtetëror e ndan Këshilli për ndarjen e çmimit shtetëror ,, 11 Tetori“  i përbërë nga kryetari dhe 12 anëtar , i cili shpallë konkurs dhe sjell vendim për ndarjen e çmimit.

Konkursi zgjatë deri më 31 maj.

Çmimi shtetëror ndahet në Kuvendin e RMV më 11 tetori  – Dita e kryengritjes së popullit maqedonas. Çmimi shtetëror ,, 11 Tetori“ për herë të parë është ndarë në vitin 1959.