FORMULAR PËR PLANIN OPERATIV DHE FINANCIAR PËR PËRDORIMIN E MJETEVE BUXHETORE PËR VETË FINANCIM TË PROJEKTIT TË MBËSHTETUR NGA PROGRAMA EVROPA KREATIVE –NËNPROGRAMA KULTURË (2014-2020) SI PJESË E PROJEKTIT ME INTERES NACIONAL NË KULTURË PËR VITIN 2021 PËR INSTITUCIONE NACIONALE DHE PËR PËRDORUES TË TJERË