Formular për planin operativ dhe financiar për përdorimin e mjeteve buxhetore për kofinancimin e projektit të mbështetur nga Pilot – projekti dhe thirrja nga Agjencia Ekzekutive për arsim dhe kulturë të Komisionit Evropian: Projekte për bashkëpunim me Ballkanin Perendimor “Përforcimin e bashkëpunimit kulturor dhe konkurencën e industrive kulturore dhe kreative në Ballkanin Perendimor” për institucione nacionale dhe për përdorues tjerë