ОБРАЗЕЦ ЗА ОПЕРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ВО 2019 ГОДИНА