“Резултати од годишнитe конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019”

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Меѓународна дејност за 2020 година”

[ Пријава за меѓународна соработка 2020]

Обрасци за проект од областа на меѓународната дејност

“Резултати од годишните конкурси  за проекти од национален интерес во културата од областа на Меѓународната дејност за 2020 година“

Табела за меѓународната дејност

“Годишен конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на Меѓународната дејност за 2021 година“

Пријава за меѓународна дејност 2021

“Резултати од годишните конкурси  за проекти од национален интерес во културата од областа на Меѓународната дејност за 2021 година“

Котизации и настани во организација на Министерството за култура

Национални установи 

Други корисници