Критериуми, процедури и рокови за распределба на капитална дотација за инвестициони проекти во областа на културата за 2020 година