КОНКУРС ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ СЕ ПОДДРЖАНИ ОД ПРОГРАМATA НА КРЕАТИВНА ЕВРОПА (2014-2020) – ПОТПРОГРАМА КУЛТУРА 

 ПРИЈАВА