ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Годишен план за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2021 година

Годиишен план за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2020 година

Извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за периодот јануари – јуни , 2020 година

Извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за периодот јули – декември , 2020 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА СЕКТОРОТ ЗА УПРАВЕН И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ – ЈУНИ, 2021 ГОДИНА

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти решенија

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

Инспекциски акти записници

ЛИСТА НА НАЦИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

НУ – КУ Манифестации – 3

НУ –  Конзерваторски центри и археолошки локалитет – 4

НУ – Заводи и музеи – 5

НУ – Библиотеки -5 

НУ – Галерии – 2

НУ – Ансамбли фолклорна – 2

НУ – Центри за култура – 17

НУ – Театри – 10

НУ – Музеи – 14 

ЛУ –  Библиотеки -14

ЛУ – Фолклорна , ДК , КИЦ , -28

ЛУ – Музеи – 8 

Листа на Друштва со издавачка дејност во РСМ