Соопштенија

Отворена е јавна расправа по нацрт-законот за јавен интерес во културата

Министерството за култура на Република Македонија објавува јавна расправа по текстот на нацрт-законот за јавен интерес во културата...

Повеќе...

КОНКУРС за учество во финансирање на проекти за манифестацијата „Нов културен бран“ во 2018 година

КОНКУРС за учество во финансирање на проекти за  манифестацијата „Нов културен бран“ во 2018 годин

Пријава за манифестацијата "Нов културен бран" во 2018 година

KONKURS për pjesëmarrje në financimin e projekteve për manifestimin “Vala e re kulturore” në vitin 2018

KONKURS për pjesëmarrje në financimin e projekteve për manifestimin “Vala e re kulturore” në vitin 2018

Буџет на Министерство за култура за 2018 година

Согласно политиките на Владата на Република Македонија за транспарентност и отчетност, Министерството за култура на Република Македонија го објавува буџетот на Министерството за 2018 година ...

Буџет на Министерството за култура за 2018 година

Покрената е постапка за измени на Законот за вработените за правата од работен однос во културата

Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.06.2018 година донесе заклучок со кој го задолжи Министерството за култура во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација до крајот на 2018 година да достават предлози за регулирање  на правата од работен однос во областа на културата ...

Повеќе...

Është ngritur procedure për ndryshime në ligjin për punojës në sektorin publik

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në mbledhjen e mbajtur më 12.06.2018 solli pëfundim me të cilin e ngarkoi Ministrinë e Kulturës që, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informative dhe Administratë, deri në fund të vitit 2018 të dorëzojnë propozime për rregullimin e të drejtave të punës në fushën e kulturës ...

Повеќе...

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НАЦРТ-ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА

Во согласност со член 70 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), националните установи во jуни во тековната година за наредната година доставуваат до Министерството за култура нацрт-годишна програма за работа на установата ...

Повеќе...

KOMUNIKATË PËR INSTITUCIONET NACIONALE NGA SFERA E KULTURËS PËR DORËZIMIN E DRAFT-PROGRAMIT VJETOR PËR VITIN 2019

Në bazë të nenit 70 të Ligjit për kulturën („Gazeta zyrtare e Republikës Maqedonisë” nr. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 dhe 11/18), institucionet nacionale në qershor të vitit vijues e dorëzojnë në Ministrinë e Kulturës draft-programin vjetor për punën e institucionit për vitin e ardhshëm ...

Повеќе...

365 дена во културата: Ослободување на институциите, отворени крупни реформи, значајни успеси во заштитата на јазикот, наследството, негување на различностите и меѓународната соработка

Во периодот јуни 2017 – јуни 2018, Министерството за култура спроведе голем број активности за реализирање на програмата на новата Влада на Република Македонија и на Министерството со која се овозможува правичност, диверзитет и силна поддршка за уметниците и културните работници, поддршка за културни проекти кои градат едно општество за сите, децентрализација на културата и еднаков пристап до неа за сите граѓани. Од 365 покрупни позитивни мерки издвоени од Владата на Република Македонија за овој едногодишен период, над 40 или речиси 15 % се резултат на работата на Министерството за култура и соработката со други државни органи и институции...

Повеќе...

Продолжување на рокот за аплицирање за Повикот за предлог - проекти: Програма за партиципација на УНЕСКО за 2018 – 2019 година

Во врска со Повикот за предлог - проекти за Програмата за партиципација на УНЕСКО ( 2018 – 2019 година), Министерството за култура на Република Македонија - Националната комисија за УНЕСКО ја известува јавноста дека рокот за доставување на предлог проекти до Министерство за култура - Национална комисија е продолжен до 2 јули 2018 година. 

http://kultura.gov.mk/index.php/konkursi/3753--2018-2019


kultura_logo_2

oglas

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia

rss соопштенија