Програма за изменување на програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција , санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2020 година

Програма за изменување на програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција , санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2020...

Исправка на јавниот оглас: „Годишни конкурси за финасирање проекти од Национален интерес по одделни области и активности од културата за 2021 година“

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11, 96/19 и 110/19), а во согласност со објавениот Јавен оглас за „ГОДИШНИ КОНКУРСИ ЗА...

Годишни конкурси за финансирање проекти од Национален интерес по одделни дејности и области од културата за 2021 година

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ Министерството за култура, на Годишните конкурси за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2021 година (во натамошниот текст: Годишните конкурси), ќе поддржи проекти кои се во функција на развој, афирмација и промоција на културата...

Сектор за заштита на културното наследство – образци за национални установи за 2020 година

Спецификација за месечни трошоци 2020 година Финансиски план за остварување на годишната програма Образец за Финансиски извештај за реализација на проектот од програмата на институцијата Образец за наративен извештај за реализација на проект Остварени приходи на...

Сектор за заштита на културното наследство – образци други корисници 2020 година

Образец за Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од областа на заштитата на културното наследство за 2020 година Образец за Финансиски извештај за реализација на проектот од програмата на институцијата Образец за...

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НАЦРТ – ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2021 ГОДИНА

Во согласност со членот 70 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18), националните установи во jуни во тековната...

Образец за оперативен и финансиски план за користење на буџетски средства за реализација на проект од национален интерес во културата во 2020 година

ОБРАЗЕЦ ЗА ОПЕРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ВО 2020 ГОДИНА...

Резултати од Годишнитe конкурси за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2020 година

февруари 14, 2020 Во согласност со  член 65 став 4 од Законот за културата („Службен весник на РМ“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Министерството за култура денеска на веб-страницата...