С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НАЦРТ – ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2020 ГОДИНА

Во согласност со член 70 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18), националните установи во jуни во тековната година...

Сектор за заштита на културното наследство – образци други корисници 2019

Образец за Финансиски план за остварување на годишната програма Образец за Финансиски извештај за реализација на проектот од програмата на институцијата Образец за Наративен извештај за реализација на проект  ...

Сектор за заштита на културното наследство – образци за национални установи

Спецификација за месечни трошоци 2019 година Образец за Финансиски план за остварување на годишната програма Образец за Финансиски извештај за реализација на проектот од програмата на институцијата Образец за Наративен извештај за реализација на проект Образец за...

Образец за оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од национален интерес во културата во 2019 година

ОБРАЗЕЦ ЗА ОПЕРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ВО 2019 ГОДИНА  ...

Образец за оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од национален интерес во културата во 2019 година

ОБРАЗЕЦ ЗА ОПЕРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ВО 2019 ГОДИНА...

Соопштение за резултатите од Годишните конкурси за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2019 година

Почитувани, Министерството за култура денеска (11 март) на својата веб-страница ги објави финалните резултати од Годишните конкурси за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2019 година. По првично објавените резултати, откако беа увидени формални...

Годишна програма на Министерството за култура и резултати од годишнитe конкурси за проекти од национален интерес во културата за 2019 година

Согласно  член 65 став 4 од Законот за културата („Службен весник на РМ“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Министерството за култура  денеска на веб-страницата (www.kultura.gov.mk) ги...

Годишна програма на Министерството за култура и резултати од годишниот конкурс за проекти од национален интерес во културата за 2018

Зголемен интерес за културни проекти,  правичност и диверзитет во распределбата и силна поддршка за уметниците и културните работници, согласно интересот на граѓаните. Обезбедена е силна поддршка за културни проекти кои градат едно општество за сите,  децентрализација...