Сектор за заштита на културното наследство – образци за национални установи за 2020 година

Спецификација за месечни трошоци 2020 година Финансиски план за остварување на годишната програма Образец за Финансиски извештај за реализација на проектот од програмата на институцијата Образец за наративен извештај за реализација на проект Остварени приходи на...

Сектор за заштита на културното наследство – образци други корисници 2020 година

Образец за Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од областа на заштитата на културното наследство за 2020 година Образец за Финансиски извештај за реализација на проектот од програмата на институцијата Образец за...

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НАЦРТ – ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2021 ГОДИНА

Во согласност со членот 70 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18), националните установи во jуни во тековната...

Образец за оперативен и финансиски план за користење на буџетски средства за реализација на проект од национален интерес во културата во 2020 година

ОБРАЗЕЦ ЗА ОПЕРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ВО 2020 ГОДИНА...

Резултати од Годишнитe конкурси за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2020 година

февруари 14, 2020 Во согласност со  член 65 став 4 од Законот за културата („Службен весник на РМ“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Министерството за култура денеска на веб-страницата...

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НАЦРТ – ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2020 ГОДИНА

Во согласност со член 70 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18), националните установи во jуни во тековната година...

Сектор за заштита на културното наследство – образци други корисници 2019

Образец за Финансиски план за остварување на годишната програма Образец за Финансиски извештај за реализација на проектот од програмата на институцијата Образец за Наративен извештај за реализација на проект  ...