Резултати од Годишнитe конкурси за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2021 година

Резултати од Годишнитe конкурси за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2021 година

Во согласност со  член 65 став 4 од Законот за културата („Службен весник на РМ“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18),  Министерството за култура на Република Северна Македонија денеска,...
Програма за изменување на програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција , санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2021 година

Програма за изменување на програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција , санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2021 година

Програма за изменување на програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција , санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2021 година...
Програма за изменување на програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција , санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2020 година

Програма за изменување на програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција , санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2020 година

Програма за изменување на програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција , санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2020...
Исправка на јавниот оглас: „Годишни конкурси за финасирање проекти од Национален интерес по одделни области и активности од културата за 2021 година“

Исправка на јавниот оглас: „Годишни конкурси за финасирање проекти од Национален интерес по одделни области и активности од културата за 2021 година“

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11, 96/19 и 110/19), а во согласност со објавениот Јавен оглас за „ГОДИШНИ КОНКУРСИ ЗА...