ДРЖАВНА НАГРАДА „22 НОЕМВРИ“

Врз основа на член 14 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Севeрна Македонија“ бр. 52/06, 54/07, 74/12 и 99/18), и законот за употреба на јазиците (Службен весник бр.7/19), со државната награда „22 ноември“ се оддава признание на луѓе од политичкиот, културниот и општествениот живот во Република Северна Македонија кои дале свој придонес во упаредувањето на меѓучовечкиот соживот и меѓусебно разбирање меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери во Република Северна Македонија.

Во една година можат да се доделат најмногу две награди. Државната награда ја доделува Одборот за доделување на државната награда „22 ноември“, составен од претседател и 12 члена, кој распишува конкурс и донесува одлука за доделување на наградата.