ОБРАЗЕЦ ЗА ОПЕРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ЗА КО-ФИНАНИРАЊЕ НА ПРОЕКТ ПОДДРЖАН ОД ПРОГРАМАТА КРЕАТИВНА ЕВРОПА-ПОТПРОГРАМА КУЛТУРА (2014-2020) КАКО ПРОЕКТ ОД  НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ВО 2021 ГОДИНА ЗА НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ И ЗА ДРУГИ КОРИСНИЦИ